Material. Context. Society. Rethinking the architectural signpost that points us towards an interdisciplinary future of the profession striving for a common good of people and the planet. 

An exhibition, a workshop, and a round table discussion create the space for discourse about the future of the architectural profession while the exhibited projects raise questions on where we are going and what we want in our environment, and search for tools to help us achieve a wholesome future. 

Designing the space for the future can be described through three main aspects which all projects have in common and are used to define quality architecture. In this project, we call these aspects “material”, “context” and “society”. 

Material discusses the tangible matter of future architecture. It is essential that building materials are recycled as much as possible, that new materials are manufactured non-extractively, that by removing them from nature, the wider geology, society, or ecosystems are not harmed, and that vernacular building techniques are maintained and used to create new methods of implementing bio-based materials. 

Context deals with the existing tissue of society, buildings, locations and areas. Tangible structures can be infused with a new programme, existing neighbourhoods improved with new content, and new content presented to solitary and abandoned buildings. Adaptive re-use is one of the best ways to counter energetically and materially wasteful new buildings, as well as the degradation of cultural landscapes. 

Society creates culture and accentuates the urgency of the social role of architecture and spatial planning. The role of the architect – more than just a role of an independent professional co-ordinating the building process – is the role of a mediator between agents, inhabitants, visitors, builders, investors, society, nature, and the state. The most successful projects are created with the participation of the public, by discussing the activities, wants, and needs. Architecture impacts the society in every environment. The question is what kind of a society we want.

The three concepts merge into several subconcepts and intermediary ideas, areas of interchange, and new meanings. We welcome any multi-facetedness, indeterminacy, and eclecticism which challenges our dialogic view of the world and contributes to a more plural, multidimensional perception and the creation of a common environment. 

To the Slovenian public, we present projects from a wide cultural and geographic region, and we aim to establish a wide network of reference transcending national borders. The selection of projects is somewhat arbitrary; they could be replaced by other examples. More important than a given specific project is the groundbreaking concept each of them implements, the idea by means of which the project fosters reflection and affects the development of architecture in the future. 

Material. Kontekst. Družba. S pričujočim projektom prevprašujemo arhitekturne smernice za interdisciplinarno prihodnost stroke, ki si prizadeva za skupno dobro ljudi in planeta. 

Razstava, delavnica in okrogla miza vzpostavljajo prostor razprave o prihodnosti stroke, z razstavljenimi primeri izzivajo vprašanja o tem, kam plovemo in kaj si v svojem okolju želimo, ter iščejo orodja, ki bi nam omogočila dobro prihodnost.

Oblikovanje okolja prihodnosti lahko opišemo skozi tri glavne vidike, ki so skupni vsem projektom in ki opredeljujejo kakovostno arhitekturo prihodnosti. Tu jih imenujemo material, kontekst in družba.

Material govori o stvarni pojavnosti arhitekture prihodnosti. Nujno je, da gradbene materiale v čim večji meri recikliramo, nove materiale pridobivamo neekstraktivno, z njihovim odvzemanjem iz narave ne škodujemo širši geologiji, družbi ali ekosistemu ter ohranjamo starodavne tehnike gradnje in z njimi izumljamo nove načine, kako graditi z materiali na biološki osnovi. 

Kontekst se ukvarja z obstoječim tkivom družbe, stavbe, lokacije ali območja. Snovne strukture lahko naselimo z novim programom, obstoječe soseske nadgradimo z novo vsebino, stavbam, ki so v okolju zapuščeni osamelci, ponudimo novo vsebino. Eden najboljših načinov, kako se lahko zoperstavimo energetsko in materialno potratnim novogradnjam in pozabi kulturnih krajin, je prilagojena ponovna raba.

Družba ustvarja kulturo ter poudarja nujnost družbenega delovanja arhitekture in prostorskega urejanja. Vloga arhitekta je bolj kot vloga samostojnega strokovnjaka, ki koordinira procese gradnje, vloga mediatorja med deležniki, prebivalci, obiskovalci, graditelji, investitorji, družbo, naravo in državo. Najboljši arhitekturni projekti nastajajo s participacijo javnosti, s pogovori o dejavnostih, željah in potrebah. Arhitekturni projekti korenito vplivajo na gradnjo skupnosti v vsakem okolju. Veliko vprašanje je torej, kakšne skupnosti si želimo.

Našteti trije sklopi vključujejo podsklope in vmesna polja, ki so območje medsebojnega prepletanja in novih zamisli. Pozdravljamo vsakršno večplastnost, neopredeljenost in eklektičnost, ki izzivajo naše utečeno dialoško dojemanje sveta ter pripomorejo k pluralnemu, večdimenzionalnemu dojemanju in ustvarjanju skupnega okolja. 

Slovenskemu prostoru predstavljamo projekte iz širše kulturne in geografske regije; vzpostaviti želimo referenčno mrežo, ki presega nacionalne meje. Izbor projektov je arbitraren, na njihovem mestu bi lahko stali tudi drugi primeri. Pomembnejši od posameznega primera je prebojni koncept, ki ga projekt predstavlja, koncept, s katerim budi misel in vpliva na razvoj prihodnje arhitekture. 

Workshop and Round Table A three-day workshop will be organised at the end of the exhibition to address spatial challenges in the local environment, to monitor the situation, and to seek strategic solutions. 

The mentors – an architect, an urban planner, and a landscape architect – each dealing with space in their own way, will guide the participants through the process of identifying a spatial challenge and finding the solutions. We will develop tools to help us approach challenges proactively. 

For further details, please follow the social media posts; it goes without saying that you are cordially invited to attend.

Delavnica in okrogla miza Ob zaključku razstave bo organizirana tridnevna delavnica, na kateri bomo obravnavali prostorske izzive lokalnega okolja, opazovali stanje in iskali strateške rešitve. 

Mentorji – arhitektka, urbanist in krajinski arhitekt – ki se vsak na svoj način ukvarjajo s prostorom, bodo udeležence vodili skozi proces prepoznavanja prostorskega izziva in iskanja rešitev. Razvili bomo orodja, ki nam bodo pomagala, da se bomo izzivov lotili proaktivno. 

Za nadaljnje podrobnosti sledite objavam na družbenih omrežjih – in seveda: srčno vabljeni k udeležbi! 

Included projects

Predstavljeni projekti

Assemble Studio: Folly for a Flyover, London, UK (2011), JAJA Architects: Gigantium Urban Space, Aalborg, DK (2018), Clementine Blakemore Architects: Wraxall Yard, Dorset, GB (2022), B-Architecten: Qville, Essen, BE (2021), Dratler Duthoit Architects: La Jette Kindergarten Issenheim, Issenheim, FR (2022), Kraus-Schönberg Architekten: Kindergarten Ohlstedt, Hamburg, DE (2012), BC Architects + Atelier LUMA + Assemble: Lot 8, Arles, FR (2020), Mario Cuccinella Architetti: TECLA, Massa Lombarda, IT (2021), Guinée*Potin Architects: St. Pabu Low Carbon School, St. Pabu, FR (2022), Mae Architects: Sands End Community Centre, London, GB (2020), Material Cultures: Stilt House, Margent Farm, UK (2019), Josep Ferrando Architecture + Gallego Arquitectura: El Roser Social Centre, Reus, ES (2021), Atelier Kempe Thill: Museum of Traditional Crafts, Veenhuizen, NL (2007), 51N4E: Alveoles St.-Nazaire (2018), New Practice: Kinning Park Community Centre, Glasgow, GB (2022), Vandkunsten Architekten: Senior Coliving Balancen, Ry, DK (2018), Van Bergen Kolpa Architects, META Architectuurbureau: Agrotopia, Roeselare, BE (2021), Architecten de Vylder Vinck Taillieu, BAVO: Caritas Psychiatric Clinic, Melle, FR (2016), Natrufied Architecture: De Warren Coliving, Amsterdam, NL (2018), Opus Architekten: Kindergarten +e Marburg, Marburg, DE (2014).

Authors / Avtorici

Maša Ogrin, architect

Ajda Bračič, architect

Ko-produkcija / Co-production

Galerija Dessa

Lectures / Predavatelji 

Katarina Živkovič (RS), architect 

Björge Köhler (DE), city planner

Design / Oblikovanje

Urška Alič

Support / Podpora

Ministrstvo za kulturo – Republika Slovenija

Support / Podpora

Ytong, Baumit, …

Podpora projekta:

Donatorji: