About The idea for the project was born out of combination of friendship, a love of thinking and, last but not least, a love of space, materials and design. The present pace of architectural production is neglecting the vital knowledge embodied in traditional craftsmanship and material cultures, our relationship with our shared environment is also being alienated. With a responsibility to the future, we want to shine a light on the inaccessible knowledge that is being lost with every generation, and to create a space for the accessible transfer of such knowledge. 

O Zamisel za projekt je nastala iz prepleta prijateljstva, ljubezni do razmišljanja in nenazadnje ljubezni do prostora, materialov in oblikovanja. S hitrostjo arhitekturne produkcije se ključna znanja o tradicionalnih spretnostnih, obvladovanju materiala zapostavlja, odtujuje se tudi odnos do našega skupnega okolja. Z odgovornostjo do prihodnosti želimo osvetljevati težje dostopna znanja in ustvariti prostor, da jih prenesemo v okolje, kjer bodo dosegljiva mnogim zainteresiranim. 

Maša Ogrin Architect. Initiator of the Materially Based platform. Co-initiator and creator of several design and social actions (Pop-up Home, Ljubljana, Piran, Benetke, Milano, Dunaj, 2012–2015). Coauthor of the Helga wine rack, a product successfully merging local artisans’ skill with industrial design (Ljubljana, 2018). Coauthor of multiple architectural projects which have received prizes in international competitions (wooden kindergarten in Ohlstedt, Hamburg, 2014, housing in a former goldsmith’s workshop, Kiel, 2016). Codesigner, organizer and initiator of a participatory design initiative (Altstadt für alle – Hamburg, 2020). Initiator and coauthor of the project Thatched roof (Prekmurje, 2022). She is involved in publicistic, research and pedagogical work (Trajekt, Outsider, Faculty of Architecture UL). • Projects: SPACES

Arhitektka.Iniciatorka platforme Materially Based. Sopobudnica in ustvarjalka več oblikovalskih in družbenih akcij (Pop-up dom, Ljubljana, Piran, Benetke, Milano, Dunaj, 2012–2015). Soavtorica stojala za vino Helga, izdelka, ki združuje spretnosti domačih obrtniških mojstrov z industrijskim oblikovanjem (Ljubljana, 2018). Soavtorica projektov in prejemnica nagrad na več mednarodnih arhitekturnih natečajih (leseni vrtec v Ohlstedtu – Hamburg, 2014, stanovanjska gradnja na mestu zlatarske delavnice – Kiel, 2016). Sooblikovalka, organizatorka in kuratorka iniciative na temo participacije (Altstadt für alle – Hamburg, 2020). Pobudnica in soavtorica projekta Slamnata streha (Prekmurje, 2022). Posveča se publicističnemu, raziskovalnemu in pedagoškemu delu (Trajekt, Outsider, Fakulteta za arhitekturo, UL).• Projekti: SPACES

Nina Vidić Ivančič Architect. Co-founder of the architectural collective MISMO. Worked with the architectural offices Elemental in Chile and Al Borde in Ecuador and built her knowledge and experience on social architecture and urbanism, as well as practical experience on self-construction and the use of natural materials. After returning to Slovenia, she co-founded MISMO, an architectural collective in which she deals with the renovation of old buildings with an emphasis on natural construction and experimental materials. 

Arhitektka. Soustanoviteljica arhitekturnega kolektiva MISMO. Sodelovala z arhitekturnimi biroju Elemental v Čilu in Al Borde v Ekvadorju in gradila svoje znanje in izkušnje o socialni arhitekturi in urbanizmu ter praktične izkušnje o samograditeljstvu in uporabo naravnih materialov. Po vrnitvi v Slovenijo je soustanovila MISMO, arhitekturni kolektiv v katerem se ukvarja s prenovo starih objektov s poudarkom na naravni gradnji in eksperimentalnih materialih. 

Ajda Bračič Arhitektka, urednica in publicistka. Vodi platformo za prenovo in trajnostno bivanje Kajža. Med letoma 2017 in 2021 je bila najprej članica uredniškega odbora, nato pa izvršna urednica revije Outsider. Sodeluje tudi z drugimi mediji s področja arhitekture in kulture pri nas (Razpotja, Mladina, Delo, Ekran, Kino!, Hiše, Literatura, Sodobnost, AirBeletrina, Piranesi ipd.). Sodelovala je pri urejanju publikacij Living with Water (Beneški arhitekturni bienale 2018), Common Knowledge (BIO 26) in Supervernaculars! (BIO 27). Leta 2021 je s sokustosi v MAO pripravila razstavo Iščem stanovanje … 100 let organizirane stanovanjske gradnje. Leta 2022 je izšel njen literarni prvenec, zbirka kratke proze z naslovom Leteči ljudje.

Architect, editor and publicist. Manager of the reuse and sustainable living platform Kajža. Between 2017 and 2021 she was first member of the editorial board and then the executive editor of Outsider magazine. She collaborates with other media in the fields of architecture and culture in Slovenia (Razpotja, Mladina, Delo, Ekran, Kino!, Hiše, Literatura, Sodobnost, AirBeletrina, Piranesi etc). She was involved in the editing process of Living With Water (Venice Architecture Biennial 2018), Common Knowledge (BIO 26) and Supervernaculars! (BIO 27). In 2021 she co-curated Looking for an apartment … 100 years of organized housing. 2022 saw the publication of her literary debut, Leteči ljudje.

Support / Podpora

Makrobios Panonija Eco-social institute that wants to contribute to the development of progressive practices in the countryside and is the owner of the property on which the workshop is held. They have already carried out constructions with natural materials on the property and they encourage the local community to use natural materials and community building practices.  

Eko-socialno podjetje, ki želi prispevati k razvoju progresivnih praks na podeželju in je lastnik posesti na kateri se izvaja delavnica. Izvedli so že gradnjo s sonaravnimi materiali na posestvu in vzpodbujajo lokalno skupnost k uporabi naravnih materialov in skupnostnih gradbenih praks. 

ZSR Murska Sobota Social enterprise founded with the aim of developing human resources, promoting innovation, socially beneficial work, culture and art, social economic and personal development. In its work, it works sustainably from the point of view of equal opportunities for everyone, especially for vulnerable groups, according to the principles of social entrepreneurship and for the public good. 

Socialno podjetje ustanovljeno z namenom razvoja človeških virov, spodbujanja inovativnosti, družbeno koristnega dela, kulture in umetnosti, socialno ekonomskega ter osebnega razvoja. Pri svojem delu deluje trajnostno z vidika enakih možnosti za vse, še posebej za ranljive skupine, po načelih socialnega podjetništva ter v javno dobro.

Galerija Dessa DESSA gallery is first Slovene architectural gallery, founded in 1987. In 2019 it celebrates 30 years of active work. Since then it presents and encourages high quality architecture, innovative design, socially oriented projects, responsible architects, creative designers, engaged investors and long-term visions. We strongly belive burning problems of our time can not be solved without architectural profession.

Galerija DESSA (akronim DESSA pomeni »Delovna skupnost samostojnih arhitektov«) je prva slovenska arhitekturna galerija. Temeljna delovna skupnost TDS DESSA je bila ustanovljena že decembra 1982, galerija na Židovski stezi pa deluje od aprila 1989. Ves čas svojega delovanja prikazuje in spodbuja kakovostno arhitekturo in oblikovanje, socialno naravnane projekte, odgovorne in angažirane arhitekte, oblikovalce in naročnike. Verjamemo, da perečih problemov časa ni mogoče reševati brez arhitekturne stroke. 

Info: info@materially-based.com

Thanks: